Hướng dẫn thêm tài khoản nhận tiền là BITCOIN hoặc Perfectmoney vào tài khoản ILGAMOS.

0
400

* Nếu bạn muốn thêm tài khoản nhận tiền là BITCOIN vào mục My Profile trong ILGAMOS.

Dear Support,

– Pls help to add Bitcoin address to my profile
– ID: 608720 , xehoi1
– Account owner: TRAN VAN A
– Email: abcd@gmail.com
My bitcoin address:  1L5cLwW5aVh32P3GWBP6bgMdFC624TTBMr
please confirm the update been completed via this email.
Many thanks

TRAN VAN A

** Nếu các bạn muốn thêm tài khoản nhận tiền là PERFECT MONEY vào mục My Profile tài khoản của mình.

Dear Support,

– Pls help to add Perfect money address to my profile
– ID: 608720 , xehoi1
 
– Account owner: Tran Van A
– Email: abcd@gmail.com
My perfectmoney address: E9901100   ( Tran Van A )
please confirm the update been completed via this email.
Many thanks

TRAN VAN A

*** Lưu ý: Các thành viên cần thay đổi thông tin thư mẫu để phù hợp với yêu cầu tài khoản của mình.