Hướng Dẫn Viết Yêu Cầu Thay Đổi Email Cũ Sang Email Mới Tại ILGAMOS.

0
136

Dear Support Team,

Please help me to change old email: abcd123@gmail.com
to new email : xyz1234@gmail.com .

Because i can’t log in old email.

Please check and reset pincode in account: ID 12345 , Username: abcde

After you verify account, please reply me soon!

Best Regards

( ký tên )

– Lưu ý:

– Mọi yêu cầu cần gửi đến email công ty:  support@ilgamos.com

– Yêu cầu thay đổi email mới phải được viết từ chính email cũ đã đăng ký với tài khoản ILGAMOS.

– Thành viên khi viết yêu cầu thay đổi email theo mẫu ở trên cần phải thay đổi tên người viết, tên email,  tên ID, tên Username tài khoản,  để phù hợp với nội dung mà mình muốn yêu cầu.